Luk

Vidste du at din
internetbrowser er forældet? Den er derfor måske ikke kompatibel med vores hjemmeside.

Vælg en browser

LUK
VEND APPARATET FOR AT SPILLE

Regler vedrørende konkurrencer på Nickelodeon

Dette er de konkurrenceregler, som gælder i forholdet mellem dig og Nickelodeon International Ltd., når du deltager i en af vores konkurrencer.

De konkurrenceregler, der er anført nedenfor, gælder ved alle vores online og/eller mobilkonkurrencer. Når du skal deltage i en konkurrence, skal du følge linkene til de forskellige regler for konkurrencen på den relevante side på websitet.

DEFINITIONER

"Konkurrence" - betyder enhver af vores online og/eller mobil konkurrencer, "vi", "os", "vores" - betyder Nickelodeon International Ltd. of UK House, Oxford Street 180, London, W1D 1NN, og "website" - betyder Nickelodeons websites på www.nickelodeon.nl, www.nickelodeon.es, www.nickelodeon.se og www.nick.dk.

Ved deltagelse i en af vores Konkurrencer accepterer deltagerne at følge disse regler (som til enhver tid kan opdateres eller ændres af os) samt, at vores beslutninger vedrørende Konkurrencen er endelige.

Ingen gevinster kan ombyttes til andre varer eller ydelser eller til kontanter. Vi vil sørge for opfyldelse/uddeling af gevinster. Vi forbeholder os retten til efter vores valg at erstatte enhver gevinst med gevinster af tilsvarende værdi. For alle gevinster gælder den enkelte producents eller den enkelte leverandørs betingelser og vilkår.

For at være berettiget til gevinst skal vinderen/vinderne (og dennes eventuelle gæst) acceptere (1) at underskrive et juridisk dokument som om nødvendigt beviser, at de er berettigede til at deltage i Konkurrencen, (2) at frigøre os fra enhver forpligtelse, krav, herunder relateret til personskade, fordring, tyveri eller tab lidt i forbindelse med Konkurrencen eller brugen eller modtagelsen af gevinsten eller nogen del heraf undtagen i tilfælde af uagtsomhed, og (3) offentlig omtale uden yderligere samtykke eller betaling. Tilmelding til Konkurrencen udgør vinderens/vindernes samtykke til disse vilkår. Vinderens/vindernes (og dennes eventuelle gæst) skal udfylde alle juridiske dokumenter og returnere dem til os inden fem (5) hverdage efter at have modtaget dem. Såfremt de nødvendige dokumenter ikke udfyldes, bliver vinderen/vinderne diskvalificeret, hvorefter der vælges en ny vinder.

For enhver vinder gælder, at modtagelsen af nogen af Konkurrencens gevinster er betinget af at alle love, regler og bekendtgørelser følges. Vinderen/vinderne er eneansvarlig for enhver forsikring, relevante skatter og for alle omkostninger, som ikke er opført i beskrivelsen af gevinsten.

Hvis gevinsten indebærer, at vinderen/vinderne (samt dennes eventuelle gæst) skal rejse, skal vinderen være i besiddelse af et gyldigt pas og/eller anden nødvendig rejsedokumentation og visa. Hvis gevinsten kræver afrejse på en specifik dato, skal vinderen (og dennes eventuelle gæst) være i stand til at rejse på en dato angivet af os. Der vil ikke blive givet nogen alternativ rejsedato. Er vinderen et barn, skal barnet rejse med en forælder eller en værge. Er vinderen et barn, og forudsætter gevinsten afrejse på en specifik dato i løbet af skoleåret, skal vinderen indhente forudgående skriftlig tilladelse til sit fravær den pågældende dag fra såvel skoleinspektør som forælder eller værge. Hvis rejsedatoen vælges af vinderen/vinderne tager vi forbehold for, at denne dato er mulig. Desuden kan vi fastsætte en frist, inden for hvilken gevinsten skal være indløst.

Vi forbeholder os ret til at indsætte alderskrav, hvor vi måtte finde dette nødvendigt. Deltagere under 18 år skal have tilladelse fra deres forældre eller værge forud for deres deltagelse i Konkurrencen. Medarbejdere, herunder disses nærmeste familie, hos Nickelodeon International Ltd. eller Viacom International Inc., disses koncernforbundne selskaber, datterselskaber eller sponsorer kan ikke deltage i Konkurrencen.

Ved deltagelse i Konkurrencen skal alle deltagere til os - eller den vi måtte videreoverdrage dette til - overdrage samtlige overdragelige rettigheder, ejendomsret og andel til alt kreativt materiale, herunder materiale som er lagt ud på websitet og/eller sendt via SMS. Du giver derfor endvidere afkald på at hæve aftalen, hvis Nickelodeon ikke har udnyttet dit materiale, ligesom du giver afkald på at hæve aftalen for ikke-udnyttede uspecificerede udnyttelsesformer. Det er således aftalt, at § 54 og § 55 i Lov nr. 618 af 27. juni 2001 om ophavsret er fraveget.

Vinderne/vinderen vil blive underrettet via e-mail eller pr. telefon hurtigst muligt efter Konkurrencens afslutning. Hvis du vil kende navnene på vinderne, kan du op til 1 måned efter Konkurrencens afslutning fremsende en frankeret adresseret svarkuvert til Nickelodeon International Ltd., Oxford Street 180, London W1D 1NN med angivelse af navnet på Konkurrencen.

Vinderen/vinderne accepterer, at Nickelodeon International Ltd., Viacom International Inc., disses koncernforbundne selskaber eller søsterselskaber og medarbejdere samt enhver sponsor ikke pådrager sig noget ansvar i forbindelse med modtagelsen eller brugen af nogen af de uddelte gevinster. Vi forbeholder os retten til at diskvalificere enhver deltager og/eller vinder, såfremt vi skønner, at dette er berettiget.

Alle personoplysninger, inklusive men ikke begrænset til, deltagerens navn, alder, adresse (inklusive postnummer), telefonnummer og/eller e-mailadresse, som vi har fået i forbindelse med deltagelsen i Konkurrencen, må, med deltagerens samtykke, benyttes af os eller oplyses til tredjemand til brug for markedsføring, markedsundersøgelser, analyser og dermed beslægtede formål, klik her [indsæt link vedrørende persondatapolitik] for flere detaljer vedrørende brug af personoplysninger og din ret til at fjerne dine personoplysninger fra vores database.

Disse konkurrenceregler er sidst opdateret 20. september 2011.