Betingelser og vilkår

 

Vi stiller vores services til din rådighed på følgende betingelser og vilkår. Du skal læse denne Aftales betingelser og vilkår, før du benytter vores services. Ved at benytte vores services accepterer du at følge de betingelser og vilkår, som er angivet nedenfor, og som fra tid til anden kan blive opdateret. Derudover er du, når du benytter nogle bestemte services, eller når du deltager i konkurrencer, underlagt alle gældende retningslinier og regler, der gælder for sådanne services som fra tid til anden måtte blive anført af os. Alle sådanne retningslinier og regler er indeholdt nedenfor med henvisning til disse betingelser. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem sådanne retningslinier og regler og disse betingelser, skal retningslinierne eller reglerne være gældende. Hvis du ikke ønsker at være bundet af disse betingelser og vilkår, kan du ikke benytte servicen.

 

DEFINITIONER

 

Aftale - betyder denne aftale.

Oplysninger - betyder alt materiale leveret af os via websitet.

Tilmeldingsformular - betyder den formular, du skal udfylde for at kunne modtage nyhedsbreve, deltage i Nickelodeon International Ltd. online konkurrencer og/eller tilmelde dig af en hvilken som helst anden grund.

Registreringsoplysninger - betyder alle personlige identificerbare oplysninger indsamlet af os, når en bruger tilmelder sig websitet og/eller deltager i en Nickelodeon International Ltd. online konkurrence og/eller tilmelder sig af en hvilken som helst anden grund.

Service - betyder vores foranstaltninger så du kan få adgang til oplysningerne via dette website.

Vios og vores - betyder Nickelodeon International Ltd, c/o VIMN Nordic AB, Kungsbro Strand 31, 112 26 Stockholm.

Website - betyder den relevante website på adressen; www.nickelodeon.dk.

Dudin eller dig selv - betyder dig, slutbrugeren af vores Services.

 

TILMELDING, PASSWORD, SIKKERHED OG BRUG

 

For at kunne tilmelde sig til at modtage et nyhedsbrev og for at få adgang til alle dele af websitet, skal du gennemføre tilmeldingsproceduren ved at forsyne os med sande, præcise, aktuelle og fuldstændige oplysninger om dig selv som angivet i tilmeldingsformularen. Så skal du vælge et password og et NickName. Det er så op til dig at sikre, at du hemmeligholder dit password og NickName. Du er endvidere fuldt ansvarlig for alle de aktiviteter, der forekommer på din konto. Du accepterer, (a) straks at meddele os, hvis du opdager, at der foregår uautoriseret brug af din konto, eller at der er andre sikkerhedsproblemer, og (b) at forlade din konto ved slutningen af hver session. Vi hverken kan eller vil være ansvarlige for noget tab eller nogen beskadigelse, der opstår på grund af din undladelse af at overholde dette afsnit 2. Hvis du giver oplysninger, som er usande, upræcise, uaktuelle eller ufuldstændige, eller hvis vi har rimelig grund til at mistænke nogle af dine oplysninger for at være usande, upræcise, uaktuelle eller ufuldstændige, har vi ret til at indstille eller fjerne din adgang til de områder af Websitet, der kræver registrering.

Du accepterer, at vi kan fastlægge generelle metoder og begrænsninger vedrørende brug af Servicen, inklusive og uden begrænsning, det maksimale antal dage, hvor indlæg i nyhedsgrupper eller andet uploaded indhold opbevares af Servicen og det maksimale antal gange (samt den maksimale varighed heraf), du kan opnå adgang til Servicen i en nærmere angivet periode. Du accepterer, at vi ikke har ansvar eller forpligtelser for sletning eller forsømmelse af at gemme beskeder eller for anden formidling eller andet indhold, som skal vedligeholdes eller sendes af Servicen. Du accepterer endvidere, at vi til enhver tid forbeholder os retten til med eller uden varsel at ændre disse generelle metoder og begrænsninger, i et omfang som vi finder passende.

 

ANSVARSFRASKRIVELSE

 

Servicen stilles til rådighed "som den er og forefindes", og vi giver ingen garantier eller erklæringer i relation til vores Services.

Du anerkender at: (a) det er teknisk umuligt at stille Servicen til rådighed uden fejl og at vi ikke påtager os at gøre dette; (b) at fejl kan føre til at Servicen er midlertidigt utilgængelig; (c) at de resultater, som måtte opnås ved brug af vores Services, kan omfatte småfejl eller skrivefejl; samt (d) at brugen af vores Services kan blive uheldigt påvirket af betingelser og standarder, som er uden for vores kontrol, herunder men ikke begrænset til transmissions- og telekommunikationsforbindelser mellem os og dig, mellem forskellige dele af vores netværk og mellem os og andre systemer og netværk.

Du anerkender endvidere, at en del af oplysningerne, for eksempel software, leveres til os af tredjemand, og derfor tilbyder vi ingen garanti af nogen som helst karakter i relation til sådanne oplysninger.

 

ANSVARSBEGRÆNSNING

 

Du accepterer, at med undtagelse af død og personskade som følge af vores uagtsomhed/forsømmelse, påtager vi os, selvom vi måtte handle uagtsomt, ikke i øvrigt noget ansvar, herunder vedrørende erstatning i kontrakt, godtgørelse, lovpligtige afgifter eller andet, for noget som helst tab eller nogen som helst beskadigelse som følge af eller på nogen måde i forbindelse med denne Aftale eller brugen eller ydelsen af Servicen eller relateret til Websitet, herunder men ikke begrænset til erstatning for driftstab, tabt fortjeneste, driftsafbrydelser, tab af virksomhedsoplysninger eller andet økonomisk tab.

 

OVERDRAGNE RETTIGHEDER/FORBEHOLDTE RETTIGHEDER

 

Vi leverer udelukkende oplysningerne til dig for din personlige, ikke-erhvervsmæssige brug, og du kan kun downloade oplysningerne til én computer harddisk til disse formål. Oplysningerne må ikke benyttes til andre formål, herunder offentliggørelse, kopiering eller videresendelse uden vores udtrykkelige skriftlige tilladelse, i henhold til hvilken du må uploade og/eller på anden måde sende materiale som stammer fra Oplysningerne eller fra andet materiale til os. Ved at oploade eller sende materiale til os meddeler du os en uigenkaldelig, ubetinget, tidsubestemt, global, royaltyfri licens til at benytte sådant materiale eller nogen del af det på et hvilket som helst medie og på en hvilken som helst måde, vi måtte finde passende. Derudover overdrager du til os - eller den vi måtte videreoverdrage dette til - alle de rettigheder til sådant materiale, der kan overdrages. Du giver derfor endvidere afkald på at tilbagekalde overdragelsen, hvis Nickelodeon ikke har udnyttet dit materiale, ligesom du giver afkald på at tilbagekalde overdragelsen for ikke-udnyttede uspecificerede udnyttelsesformer. Det er således aftalt, at § 54 og § 55 i Lov nr. 618 af 27. juni 2001 om ophavsret er fraveget. Du accepterer, at du ikke må kopiere, ændre, skabe et afledt værk, rekonstruere, dekompilere, reverse engineer eller på anden måde at forsøge at afsløre kildekoden til Oplysningerne med undtagelse af det, som kræves for at tillade dig at fastlægge interoperabilitet med et andet uafhængigt program i overensstemmelse med §§ 36-37 i lovbekendtgørelse nr. 618 af 27. juni 2001 om ophavsret med efterfølgende ændringer. På forespørgsel stiller vi information til at gøre sådan interoperabilitet mulig til rådighed. Du accepterer, at du ikke må sælge, overdrage, licensiere, pantsætte eller på anden måde overføre nogle rettigheder til Oplysningerne.

 

BRUGERADFÆRD

Vi stiller udelukkende Services til din rådighed for din personlige, private brug. Du forpligter dig til ikke at bruge vores Services:
* til noget ulovligt formål;
* på en måde så vores Services bliver forstyrret, beskadiget, gøres mindre effektiv eller på en måde så funktionaliteten på vores Services forringes;
* på en måde som kan ødelægge eller forstyrre en anden brugers computer;
* til videresendelse, uploading eller postering af viruser eller andre skadelige filer eller programmer;
* til at krænke nogen person, virksomhed eller en virksomheds rettigheder (herunder, men ikke begrænset til, ophavs- eller hemmeligholdelsesrettigheder);
* til videresendelse af materiale til brug for reklame, markedsføring og/eller annoncering uden forudgående skriftligt tilsagn, medmindre en sådan videresendelse specifikt er blevet udbedt af en anden bruger af Servicen;
* til at skabe en falsk identitet med det formål at mislede andre vedrørende afsenderens identitet eller beskedens oprindelse, herunder men ikke begrænset til, at udgive dig som en ansat eller manager hos Nickelodeon International Ltd., en host eller en anden bruger; eller
* til at videresende, uploade, sende eller på anden måde offentliggøre annoncer, salgsfremmende materiale, "junkmail", "spam", "kædebreve", "pyramide-koncepter" eller lignende beskeder uden forudgående anmodning.

Vi kontrollerer dog ikke indholdet sendt via dig eller andre brugere på Servicen, og som sådan kan vi derfor ikke garantere nøjagtigheden, integriteten eller kvaliteten af et sådant indhold.

 

Vi er under ingen omstændigheder ansvarlige for indhold eller skade opstået som følge af din adgang til indhold, som er tilgængelig eller på anden måde videresendt via Servicen.

Du anerkender, at vi ikke kontrollerer eller forhåndsgennemgår indhold sendt via dig eller andre brugere af Servicen, men vi har ret til (men er ikke forpligtet til) at nægte adgang til eller fjerne indhold, som er gjort tilgængeligt via Servicen.

 

FORÆLDREANSVAR

 

Vi bekymrer os om alle vore brugeres sikkerhed og velbefindende, men bekymrer os især om børnene. Forældre som tillader deres børn at benytte Servicen, skal sørge for at overvåge og hjælpe deres børn. Vi minder dig om, at Servicen er designet til at appellere til et bredt publikum. Som de juridiske værger minder vi forældre om, at det er deres ansvar at overvåge børn og bestemme, hvorvidt bestemte områder egner sig for deres børn.

 

SKADESLØSHOLDELSE

I tilfælde af at du har en rettighed, et krav eller en sag mod en anden bruger som følge af brugen af vores Service, forpligter du dig til at forfølge en sådan rettighed, krav eller sag uafhængigt af os og uden regres. Du vil erstatte og forsvare os mod alle krav, forpligtelser, beskadigelser, omkostninger og udgifter, inklusive juridiske omkostninger som følge af din misligholdelse af denne Aftale eller anden brug af Servicen, Informationen eller Websitet. Du anerkender, at vi har begrænset kontrol over karakteren eller indholdet af oplysninger eller programmer videresendt eller modtaget af dig eller andre brugere ved brug af Servicen, og at vi ikke på nogen måde undersøger den måde, du bruger Servicen på. Du accepterer at godtgøre os mod ethvert krav eller retsforfølgning opstået i forbindelse med din brug af Servicen, som måtte blive rejst imod os, eller som vi måtte blive truet med, af tredjemand.

 

IMMATERIELLE RETTIGHEDER

Du bekræfter, at alle ophavsrettigheder, varemærkerettigheder eller andre immaterielle rettigheder i Servicen skal forblive vores eller vores licensgiveres.

 

OPSIGELSE OG SUSPENSION

 

Vi forbeholder os retten til straks at opsige denne Aftale og/eller midlertidigt suspendere din adgang til Servicen hvis:
1. du misligholder disse betingelser og vilkår; eller
2. vi har grund til at tro, at du ikke opfylder relevante aldersbegrænsninger i relation til Servicen eller en del af Servicen.

 

BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER

 

Vores politik for persondata indeholder oplysninger om vores persondatapolitik/brug af personoplysninger og om, hvordan vi behandler registrerede oplysninger og/eller andre personlige oplysninger vedrørende dig, som vi måtte indsamle som led i at tilbyde Servicen.

 

ÆNDRINGER I BETINGELSER OG VILKÅR OG SERVICEN

 

Vi forbeholder os retten til at ændre disse betingelser og vilkår fra tid til anden ved at indsætte en note om ændringen i denne fil, og din fortsatte brug af Servicen skal efter noten om ændringen betragtes som værende din accept af sådanne ændringer. Det er dit ansvar at tjekke denne fil regelmæssigt for at finde ud af, om Aftalen er blevet ændret. Hvis du ikke accepterer ændringer i betingelserne og vilkårene i denne Aftale, skal du straks ophøre med at benytte Servicen. Vi forbeholder os ligeledes retten til fra tid til anden at ændre og opdatere Servicen.

 

TILSIDESÆTTELSE AF ENKELTBESTEMMELSER

Hver bestemmelse i denne Aftale, som udelukker eller begrænser ansvar, skal fortolkes enkeltvis og skal under alle omstændigheder gælde og fortsætte, selvom en eller flere af disse bestemmelser af en eller anden grund anses for ikke at kunne finde anvendelse eller håndhæves, og skal forblive i kraft uanset opsigelse af denne Aftale.

 

AFKALD

 

Såfremt vi giver afkald på at gøre en misligholdelsesbeføjelse eller lignende gældende, kan dette ikke betragtes som en accept af, at vi i øvrigt giver afkald på at gøre nogen misligholdelse gældende.

 

VALG AF LOV OG VÆRNETING

 

Denne Aftale skal være underlagt dansk ret og parterne underordner sig hermed uigenkaldeligt de danske domstoles ikke-eksklusive jurisdiktion.

Disse Betingelser og Vilkår blev senest opdateret den 20. september 2011